Broker asigurari garantii viata non-viata sanatate

Intermedieri Imobiliare

Actele necesare la tranzactionarea unui imobil, sunt:

 • actul de dobândire a imobilului;
 • certificat fiscal eliberat de primârie;
 • extrasul de carte funciara eliberat de OCPI;
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie.

Actele necesar a fi prezentate la notar pentru perfectarea tranzactiei, sunt:

 • cetatenii români cu domiciliul in tara: buletinul de identitate, carte de identitate, 
 • cetatenii români cu domiciliul in strainatate: fac dovada identitatii cu pasaportul in care se mentioneaza adresa de domiciliu.
 • cetatenii din statele UE: documentul de identitate sau pasaportul emis de statul de care apartin;
 • cetatenii solicitanti de azil in România: pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, respectiv de documentul temporar de identitate emis de statul român.
 • daca una din parti este cetatean strain, inainte de incheierea tranzactiei, acesta trebuie sa obtina un numar NIF de la organul fiscal competent din cadrul ANAF.

Actul de dobandire a imobilului poate fi:

 • contract de vanzare – cumparare;
 • contract de donatie;
 • contract de schimb imobiliar;
 • contract de mostenitor plus act de dobandire.

Certificatul fiscal e eliberat de Directia Taxe si Impozite a Primariei. Acesta e valabil pana la sfarsitul lunii pentru care a fost emis si atenta cota parte a fiecarui proprietar. Acest certificat va contine urmatoarele informatii:

 • numele corect al tuturor proprietarilor:
 • adresa corecta si completa a imobilului:
 • suprafata de teren aferenta imobilului:
 • dovada ca nu are datorii.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului Fiscal, sunt:

 • copie dupa cartea de identitate a proprietarului:
 • cerere tip;
 • taxa de eliberare a certificatului fiscal (se achita la casieria Directiei de Taxe si impozite).

Extrasul de Carte Funciara (eliberat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara de sector) este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridica a imobilului respectiv. Este valabil 10 zile de la data inregistrarii cererii.

Extrasul de Carte Funciara de autentificare se obtine de catre biroul notarial la cererea proprietarului si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Pentru completarea cererii de eliberare a Extrasului, proprietarul trebuie sa se prezinte la biroul notarial cu actul de identitate si copie de pe Incheierea de intabulare.

Extrasul de Carte Funciara pentru informare se elibereaza oricarei persoane interesate de situatia juridica a unui imobil. Persoanele interesate pot solicita eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru informare fie prin intermediul unui birou notarial, fie se pot prezenta personal la Biroul de Carte Funciara din cadrul Oficiului teritorial competent.

 

PRECIZARE: Daca imobilul a carui vanzare se doreste nu este intabulat, mai intai se va proceda la intabularea sa de catre un notar autorizat, pe baza urmatoarelor acte:

 • 2 exemplare din actul de dobandire a imobilului (cel putin unul in original);
 • schita imobilului respectiv;
 • procesul verbal de predare-primire a imobilului;
 • cerere de intabulare adresata sectorului de Carti Funciare, din cadrul OCPI.

 

Actele de identitate trebuie sa se afle in interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de instrainare a imobilului. In cazul in care buletinul/cartea de identitate au expirat in cursul anului curent, legitimarea se poate face cu pasaportul.

Certificatul de casatorie este absolut necesar la incheierea actului autentic, intrucat vanzarea-cumpararea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimtamantul ambilor soti, ori calitatea de soti nu se poate dovedi decat cu ajutorul certificatului de casatorie.

Conventie matrimoniala in cazul in care sotii au ales regimul separatiei de bunuri sau regimul comunitatii conventionale.

Certificatul de divort, actul de lichidare al regimului matrimonial sau hotarare judecatoreasca in caz de neintelegere. Regimul matrimonial se lichideaza la desfacerea casatoriei prin divort, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soti.

Certificatul de performanta energetica eliberat de catre un auditor energetic atestat. In cazul apartamentelor, Adeverinta eliberata de Asociatia de proprietari sau locatari din care rezulta ca proprietarul are achitate la zi toate datoriile (intretinere, fond de reparatii, cheltuieli comune etc.)

Ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor aferente imobilului.

In cazul in care bunul imobil este monument istoric trebuie prezentata Adresa emisa de Ministerul Culturii si Patrimoniului National – Directia pentru Cultura si Patrimoniul National al Municipiului Bucuresti din care sa reiasa ca aceasta este de acord cu instrainarea imobilului, iar ca Statul Roman nu isi exercita dreptul de preemtiune cu privire la vanzare.

In cazul achizitionarii unui imobil prin Programul „Prima Casa” este necesar atat contractul de credit, cat si contractul de garantare.

In cazul instrainarii terenurilor extravilane arabile, vanzatorul trebuie sa prezinte Adeverinta emisa de Primaria competenta din care sa reiasa ca terenul nu este arendat.

In cazul in care una dintre parti este reprezentata prin mandatar, mandatarul trebuie sa prezinte procura autentica in original.

 

PERSOANELE JURIDICE TREBUIE SA PREZINTE IN PLUS URMATOARELE ACTE :

 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului,
 • Certificat de atestare fiscala a persoanei juridice valabil eliberat de ANAF,
 • Hotarare AGA prin care asociatii sunt de acord cu vanzarea bunului imobil, proprietatea societatii, la un anumit pret. In baza Hotararii AGA se poate desemna si persoana care va semna in numele societatii contractul, iar in lipsa acestei mentiuni, persoana desemnata trebuie sa prezinte Imputernicire separat,
 • Certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului. In lipsa acestuia, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM online
Scroll to Top